Z Broumova do Nowe Rudy přes Javoří hory

25.09.2019

délka: 15,5 km
časová a fyzická náročnost: celodenní, středně náročná
počet zastavení: 10

Trasa z Broumova do Nowe Rudy je nejen obnoveným příhraničním pěším turistickým spojením mezi oběma městy, ale z části také staré poutní cesty na horu sv. Anny (Góra św. Anny, hist. Annaberg). Oplývá nejen širokými výhledy na Broumovsko, Noworudsko a okolní hory, ale nabízí také přiblížení geologické historie a pestrosti tohoto kraje. Cílem vašeho putování bude město Nowa Ruda s množstvím historických památek a pozůstatků po dlouholeté důlní činnosti.

1. Velká Ves

Dříve to byla samostatná obec, dnes se jedná o průmyslové a zemědělské předměstí Broumova, které bylo založeno v průběhu benediktinské kolonizace ve 13. století. Dodnes se v její zástavbě dochovalo množství velkých zděných statků broumovského typu (se základy o čtvercovém půdorysu) zdobených barokními plastikami a množství dalších drobných sakrálních staveb.

2. Broumovská kotlina

Broumovská kotlina je mírně zvlněná a protéká jí řeka Stěnava. Od západu ji ohraničují hřebeny Stolových hor a Broumovských stěn, na východě Javořích hor. Charakteristické načervenalé zabarvení půdy v kotlině svědčí o tom, že se jedná o zvětraliny hornin vzniklých v pouštím prostředí geologického období permu (prvohory). Nachází se zde nejen množství minerálů ve vrstvách permských jezerních vápenců, ale také i významné fosílie.

3. Rožmitál

Obec, která je dnes součástí Broumova, bývala samostatnou zemědělskou obcí založenou v průběhu benediktinské kolonizace. Na horním konci obce se pod Javořími horami nalézá lom na porfyr. Dříve byl bohatým nalezištěm polodrahokamů, dnes se zde nachází zajímavá naučná stezka. Zástavbu obce tvoří řada statků broumovského typu.

4. Rožmitálský úvoz

V dolní části obce Rožmitál se vlevo od Rožmitálského (Černého) potoka nachází více jak 100 m dlouhý a až 4 m vysoký odkryv hornin. V tomto odkryvu se nachází výrazné rozhraní mezi pestře zbarvenými jemně rozpadavými břidlicemi a vápnitými prachovci vižňovského obzoru v podloží a mezi hrubšími jílovci martínkovických vrstev v nadloží. Jedná se o jednu z četných lokalit Geoparku Broumovsko a je významným reprezentantem pro studijní a exkurzní účely.

5. Šonov

Obec se táhne v délce více než 7 km podél úpatí Javořích hor. Stavebně mimořádný kostel sv. Markéty byl budován v letech 1727 - 30 podle plánů K. I. Dientzenhofera a patří tak do tzv. Broumovské skupiny kostelů (stojí na návrší na začátku obce). Zajímavá je rovněž hřbitovní kaple Panny Marie z r. 1878, barokní fara s mansardovou střechou z r. 1782 a také několik statků broumovského typu.

6. Javoří hory

Javoří hory (Góry Suche) výrazně ohraničují Broumovskou kotlinu, jejich hřebenem v celé délce probíhá česko - polská státní hranice. Nejvyšším vrcholem je Ruprechtický Špičák s volně přístupnou rozhlednou. Javoří i Suché hory jsou součástí rozlehlé horské skupiny Kamenné hory (Góry Kamienne). Jsou tvořené vulkanickými horninami, mnohdy se zde vyskytují i polodrahokamové formy minerálů.

7. Malá Homole

Malá Homole je 550 m vysoký vrchol v nižším hřebenu Javořích hor tvořeném porfyry, tufy a vulkanickými horninami z geologického období prvohory (perm). Jižní okraj lesa na temeni vrchu, vysoko nad údolím obce Šonov, je místem širokého a dalekého výhledu na Broumovskou i Kladskou kotlinu, Stolové hory, Broumovské stěny i vzdálená vysoká horská pásma česko - polského příhraničí.

8. Homole

Homole (Velká Homole nebo i Šonovská sopka) je 649 m vysoký vrchol v nižším hřebenu Javořích hor. Na vrcholu z rozpukaných permských vulkanitů se vyskytuje přírodní úkaz odborně zvaný ventarola. Především v době nástupu prvního mrazivého období na počátku zimy je provázen výdechy vzduchu z puklin, který jako vlhčí a teplejší než venkovní mrazivé prostředí se sráží v podobě par a námrazy. Jev byl mylně považován za sopečný jev.

9. Włodowice

Zemědělská obec se z větší části rozkládá v průlomovém údolí řeky Włodzica, před jejím zaústěním do řeky Ścinawka. V centru obce se nachází kostel sv. Petra. K obci patří i řada okolních osad, také samoty Rzędzina poblíž st. hranice pod Ptačím vrchem (kaple) na turisticky značené trase Broumov - Nowa Ruda. Přítok od osady Grzadka je erozně zahlouben do rokle vzniklé v červenavě zabarvených sedimentech z geologického období permu.

10. Nowa Ruda

Malebné město je rozložené v kotlině mezi Włodzickou vrchovinou a Sovími horami při soutoku potoka Woliborka s řekou Włodzica. Počátek zdejšího osídlení sahá do 13. století, kdy se město stalo centrem zdejšího kraje s množstvím hodnotných světských i církevních památek na dlouhou historii. Významnou atrakcí je Muzeum hornictví, staré železniční mosty a blízká vyhlídková místa s rozhlednami a poutními kaplemi na hoře sv. Anny (Góra św. Anny) a hoře Všech svatých (Góra Wszystkich Świętych).